Kelebekler Vadisi

Kelebekler Vadisi

Kelebekler Vadisi

Kelebekler Vadisi

Türkiye’nin tan?t?m? dendi?inde akla gelen ilk foto?raf Ölüdeniz‘dir. Kelebekler Vadisi ise; Mu?la ilinin Fethiye ilçesine ba?l? olan Ölüdeniz beldesi s?n?rlar?nda kalan bir cennet alan?d?r. Boyu 350 metreyi gören sarp kayal?klarla çevrili olan vadi, 80’den fazla kelebek çe?idine ve özellikle Kaplan kelebe?ine ev sahipli?i yapar. Faralya Köyü içinde kayna?? bulunan ve 50 metrelik yükseklikten vadiye dökülen ?elale görkemli bir manzaran?n olu?mas?n? sa?lar. ?elaleden dökülen sular Akdeniz’e kar???r.Vadi, dik kayal?klar ve denizle ana dünyadan izole olmu? bir konumdad?r. Çevre kirlili?inin negatif etkilerinden korunan bölge bu özelli?iyle adeta organik bir park görünümündedir. Bu özellik vadinin kelebek ya?am alan? olarak halen korunmas?n? sa?lamaktad?r. Kaplan kelebekleri dünyan?n farkl? bölgelerinde de görülmelerine kar??l?k koloniler halinde dola?t?klar? tek yer Kelebekler Vadisidir.
Akdeniz ve bölgenin nemli ve bunalt?c? hava s?cakl??? vadi içinde hissedilmez. Gündüz saatlerinde esen meltemler ve gece boyunca sarp da?lardan gelen ak?m hava üzerinden pozitif yönde bir katk? sa?lar. Sonbahar?n yaz ay? benzer biçimde hissedildi?i bölgede bahar aylar?n?n tad? bir ba?ka olur. “Dünya Miras?n? Koruma Vakf?” taraf?ndan korunmas? ihtiyaç duyulan 100 da? aras?nda yer edinen Baba Da??, bununla birlikte Kültür ve tabiat Varl?klar? Koruma Kurulu taraf?ndan sit alan? olarak ilan edilmi?tir.

ETİKETLER