Fethiye Yama Para?t

Fethiye Yama Para?t

Fethiye Yama Para?t

Fethiye Yama Para?t

Konu Yamaç Para?ütü ise, ak?llara ?lk olarak Fethiye Yamaç Para?ütü gelmektedir. Bu konu Fethiye’nin önde gelen yerlerinden birisi olan Babada?, sizler için enfes bir olanak sunan; mükemmel bir do?a harikas?d?r. Babada?’?n bu kadar me?hur olmas?n?n bir öteki nedeni de, bu spor için en iyi atlay?? noktas?n? sunuyor olmas?d?r. Bunlar?n yan? s?ra pek çok aktivitede bulunabilece?iniz Fethiye, hem manzaras? hem sunmu? oldu?u imkanlar dahilinde; co?ku dolu bir turizm noktas?d?r. Normal olarak burada bir di?er ayr?nt?dan daha bahsetmeliyiz. Bu sporu daha önce hiç yapmam?? ve denememi? olabilirsiniz. Fakat bu firmam?z organizasyonuna ve etkinli?ine kat?lamayaca??n?z anlam?na m? gelir? E?er böyle dü?ünüyorsan?z, yan?l?yorsunuz! Sizlere e?lik edecek olan profesyonel pilotlar dahilinde, sizde e?lencenin doru?una ç?kabilirsiniz. Üstelik bilmeniz gereken bütün data talimatlar? sizlere anlat?lacak olup, ihtiyac?n?z olan tüm ekipmanlar da taraf?m?zdan kar??lanacakt?r. Peki bu kadar m?? Bitmedi…

Neden Fethiye daha çok tercih edilmektedir?

Ülkemiz genelinde say?s?z adrenalin tutukunu Fethiye Yamaç Para?ütü için bölgeye ak?n etmektedir. Bütün co?rafyam?zdaki bölgelerimizden konuklar?m?z? her zaman organizasyonlar?m?zda a??rlamaktay?z. Sadece ülkemizden de?il dünyan?n farkl? ülkelerinden de kat?l?mc?lar senelerdir bizimle birlikte ilk deneyimlerini payla?maktad?r. Bir çok tercih sebebi vard?r Fethiyenin, do?a güzelli?i, uygun hava ?artlar?, kaliteli organizasyonlar ve uygun fiyatlar? bunlar içinde s?ralayabiliriz. Bir kere bizimle uçma deneyimini ya?ayanlar sonraki y?llarda da tekrar organizasyon için bizleri güvenle tercih etmektedir. Hem çok güzel bir tatil dönemi hemde hat?rlanas? an?larla hayat?n?z? renklendirebilirsiniz.

ETİKETLER